Публічна оферта

Про здійснення безоплатної та благодійної діяльності (пожертвування). 

Цей договір благодійної пожертви (далі — Договір) є Публічною офертою адресованою невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет (надалі — Благодійники, Благодійник) та Адміністрацією сайту bahmutukr.org, предмет та істотні умови Договору вказані нижче:

 

 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
 • Сайт— Інтернет – ресурс https://bahmutukr.org/ (далі – ГО «Бахмут Український», Сайт, Система)
 • Публічна оферта– дійсна пропозиція адміністрації сайту ГО «Бахмут Український», що розміщена за адресою: https://bahmutukr.org/public-offer, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.
 • Акцепт– повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ГО «Бахмут Український» через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на банківський рахунок ГО «Бахмут Український».
 • Благодійна пожертва– безоплатна передача Благодійником коштів у власність ГО «Бахмут Український» для підтримки та розвитку вищевказаного інтернет-ресурсу для досягнення певних цілей благодійної діяльності відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та цього Договору.
 • Благодійник– дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.
 • Бенефіціар– набувач благодійної допомоги, що одержує допомогу від одного чи кількох Благодійників для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 • Сторони– Бенефіціар та Благодійник.

Якщо даний глосарій не дає визначення будь-якому терміну, то в цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до буквального тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Оферти необхідно послідовно керуватися таким тлумаченням терміну, яке:

а) відображено в законодавстві України;

б) випливає із суті матеріалів сайту;

в) є загальновживаним в мережі Інтернет.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом цього договору є безоплатна  передача Благодійником на користь ГО «Бахмут Український» грошових коштів для  досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності ГО «Бахмут Український».

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і ГО «Бахмут Український», керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору.

 

Договір розміщено на сайті https://bahmutukr.org/public-offer/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до ГО «Бахмут Український».

Договір є безстроковим і діє до дня, наступного за днем ​​розміщення на Сайті повідомлення про анулювання Пропоновані можливості. Благоотримувач вправі скасувати Оферту в будь-який час без пояснення причин. 

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

 

 1. АКЦЕПТ

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, з яким він ознайомився на Сайті. Крім того, акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, метою публічного збирання коштів, а також підтверджує право використати Благодійну пожертву на адміністративні витрати ГО «Бахмут Український».

Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір укладений в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГО «Бахмут Український»

ГО «Бахмут Український» має право:

 • отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмета та умов цього Договору;
 • за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;
 • вносити зміни і доповнення у оферту, які набирають чинності, з наступного дня за днем ​​їх розміщення на Сайті;
 • використовувати Благодійну пожертву на адміністративні витрати;
 • організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
 • здійснювати публічний збір благодійних пожертв у формі коштів (як у національній, так і в іноземних валютах) або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікацій;
 • організовувати та проводити благодійні аукціони, негрошові лотереї, конкурси, просвітницькі, правові, культурні, спортивні, соціальні та інші благодійні заходи, що не заборонені законом (конференції, круглі столи, лекції, семінари, слухання, зібрання, концерти, змагання тощо);
 • володіти, користуватися і розпоряджатися зібраними коштами з метою, передбаченою статутними цілями ГО «Бахмут Український».

ГО «Бахмут Український» зобов’язаний:

 • у випадку використання Благодійних пожертв не за їх цільовим призначенням або в порушення цього Договору, повернути грошові кошти у сумі, що була використана не за цільовим призначенням Благодійнику за його письмовою вимогою.

 

 1. ПРАВА БЛАГОДІЙНИКА

Благодійник має право:

 • здійснювати контроль за використанням Благодійної пожертви за цільовим призначенням;
 • письмово вимагати повернення від ГО «Бахмут Український» Благодійної пожертви у випадку виявлення фактів її використання не за цільовим призначенням.

 

 1. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБИРАННЯ КОШТІВ

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. 

 

 1. СТРОК ЗБИРАННЯ КОШТІВ

Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Сайту, якщо інший термін не буде визначено адміністрацією Сайту, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті або до моменту ліквідації ГО «Бахмут Український», якщо інший термін не буде визначено ГО «Бахмут Український».

 

8.ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених цією офертою та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Отримані Сайтом Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.  

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГО «Бахмут Український»

З метою здійснення контролю за використанням Благодійних пожертв, в тому числі на користь третіх осіб, Благодійник має право призначити свою уповноважену особу, про що повідомляє ГО «Бахмут Український» протягом 10 (десяти) днів з дня призначення такої особи.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ САЙТУ.

Фінансова звітність щодо використання Благодійних пожертв оприлюднюється на Сайті в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України. 

 

 1. ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕРЕРАХУВАННЯМ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ (КОМІСІЇ ЗА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ, ПОДАТКИ, ЗБОРИ ТОЩО) НЕСЕ БЛАГОДІЙНИК.

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору.

Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

 

 1. ПРО ЗБІР, ОБРОБКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на Сайті та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана ГО «Бахмут Український» для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Сайт зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана Сайтом в засобах масової інформації або на самому Сайті.

 

 1. ГАРАНТІЇ СТОРІН

Адміністратор сайту гарантує Користувачу сайту можливість ознайомлюватися з матеріалами на сайті, здійснювати добровільні благодійні внески ГО «Бахмут Український» і виконання покладених на себе зобов’язань за Договором у повному обсязі.

Користувач сайту гарантує Адміністратору сайту повне і безумовне дотримання і виконання всіх умов і покладених на себе зобов’язань за Договором у повному обсязі.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також має усі права та повноваження, необхідні та достатні для укладання і виконання Договору відповідно до його умов, і що укладення Договору та/або виконання зобов’язань за ним не порушить умови будь-яких інших зобов’язань цієї Сторони перед третіми особами. 

 

 1. ФОРС-МАЖОР.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

У разі дії Форс-мажорних обставин більш як 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

Дія цього Договору припиняється:

 • За згодою сторін;
 • Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка зі Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
 • В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

Всі юридично значимі інформування і повідомлення в рамках Договору направляються Адміністратором і Користувачем сайту один одному, за загальним правилом, електронними документами, переданими по каналах зв’язку, що дозволяють достовірно встановити, що документ виходить від Сторони за Договором, включаючи обмін інформацією з використанням можливостей мережі Інтернет (електронною поштою).

При необхідності, Сторони взаємодіють також в письмовій формі за допомогою поштового зв’язку, з використанням кур’єрських послуг з доставки кореспонденції або шляхом вручення особисто в руки, за допомогою телефонного зв’язку, телеграмами тощо.

Взаємодія за допомогою електронних документів передбачає відправку, отримання і зберігання юридично значимої та іншої інформації в електронній формі з використанням електронної пошти.

Все листування за допомогою електронних документів може використовуватися як безумовне підтвердження тих чи інших фактичних обставин, пов’язаних з виконанням Договору.

Дана редакція Оферти опублікована 06.07.2021 року на офіційному сайті, доступному для всіх користувачів мережі Інтернет за адресою https://bahmutukr.org

 

 1. РЕКВІЗИТИ

Юридична та адреса для листування: 84500, Донецька область, місто Бахмут, вулиця Чайковського, будинок 23.

Кому: Громадська організація «Бахмут Український»

Банківські реквізити:     

БАХМУТ УКРАЇНСЬКИЙ ГО, ЄДРПОУ 39441282

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, ЄДРПОУ 14360570

БАХМУТСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ КРАМАТОРСЬКОЇ ФIЛIЇ

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК: №UA373355480000026009053607895, валюта UAH/980

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: «Благодійна пожертва на статутну діяльність ГО «Бахмут Український».